L'informació present en el web no reemplaça si no que complementa la relació metge-pacient i en cas de dubte s’ha de consultar sempre amb el seu pediatra o metge de referència.

Per què s'administra Vitamina K als nadons?

04-agost-2015

/public/vitamina K.jpg

Sempre que neix un nadó, els pediatres els hem de realitzar una sèrie de cures mínimes. Aquestes són: l'aplicació de una pomada als ulls per prevenir la conjuntivitis neonatal i una injecció de Vitamina K intramuscular, per prevenir les hemorràgies perinatals. Tanmateix els hi realitzem 2 tipus de test per descartar diferents malalties, la coneguda com la prova del taló (per descartar de metabolopaties congènites), i un test per descartar la sordesa perinatal (Potencials Evocats Auditius).

De tots aquests, l'administració de vitamina K, en ser intramuscular, és l'única que és dolorosa, però donat l'important paper que juga en els primers dies del nadó, no tenim altre remei que fer-ho així.

Hem volgut escriure aquest article per explicar la importància d'aquesta injecció.

Quan neixen els nadons tenen nivells baixos de vitamina K, una vitamina molt important per al sistema de la coagulació, ja que sense aquesta poden presentar sagnats. Això és perquè la vitamina K no es mobilitza fàcilment a través de la placenta de la mare al nadó; a més, en adults la vitamina K prové normalment de la dieta i de la síntesi pels bacteris a l'intestí, però en els nounats l'intestí no està colonitzat en néixer (no té les bactèries que tenim els adults o els nens més grans)i per tant no hi ha producció bacteriana de vitamina K. Així mateix, tampoc en la llet materna (ni en l'artificial) hi ha prou nivells per evitar-ne la seva administració extra.

En ser tan important en els factors de coagulació, si no administrem la Vitamina K, els nadons poden presentar sagnats espontanis en diferents etapes de la seva vida.

 • En les primeres 24 hores (anomenada precoç)
 • Entre els 2 a 14 dies de vida (anomenada clàssica)
 • A partir de la 2 setmana als 6 mesos de vida (anomenada tardana)

Aquest sagnat es pot presentar en diferents localitzacions, les més comunes serien:

 • L'àrea del melic
 • El tracte gastrointestinal (pot ocasionar presència de sang en les deposicions del nadó)
 • Les membranes mucoses (com el revestiment del nas i la boca)Llocs on hi ha hagut una punció amb agulla

Però també es pot presentar:

 • Sang a l'orina
 • Hematomes a diferents localitzacions
 • Cefalohematoma ("bony" al cap del nadó (fent pensar en sagnat per sota d'un dels ossos del crani)
 • Hemorràgia intracranial

Aquests sagnats són tots perillosos, però el realment important és el sagnat intracranial, ja que té molt mal pronòstic, podent deixar seqüeles neurològiques en la majoria de casos, o fins i tot la mort del nadó.

Hi ha la possibilitat d'administrar la vitamina K de forma oral, però s'ha d'administrar durant diverses setmanes, no queda clara quina és la seva absorció intestinal i no s'ha comprovat la mateixa eficàcia, de fet en alguns estudis sembla prevenir l'hemorràgia tardana, però no l'hemorràgia precoç ni la clàssica, per la qual cosa, a dia d'avui, no representa una alternativa fiable.

És per totes aquestes raons que, tot i haver de realitzar una injecció als nadons (cosa que als pediatres no ens agrada gens), creiem que els beneficis d'aquesta administració supera amb escreix els problemes derivats (el dolor, bàsicament).

¿Porqué se administra vitamina K en los neonatos al nacer?

04-agost-2015

/public/vitamina K.jpg

Siempre que nace un bebé, los pediatras les realizamos una serie de cuidados mínimos. Estos son: les aplicamos una pomada en los ojos para prevenir la conjuntivitis neonatal y una inyección de Vitamina K intramuscular, para prevenir las hemorragias perinatales. Asimismo realizamos 2 tipos de test para descartar diferentes enfermedades, la conocida como la prueba del talón (para descartar de metabolopatías congénitas), y un test para descartar la sordera perinatal (Potenciales Evocados Auditivos).

De todos éstos, la administración de vitamina K, al ser intramuscular, es la única que es dolorosa, pero dado el importante papel que juega en los primeros días del recién nacido, no tenemos otro remedio que hacerlo así.

Hemos querido escribir este artículo para explicar la importancia de esta inyección.

Cuando nacen los bebés tienen niveles bajos de vitamina K, una vitamina muy importante para el sistema de la coagulación, ya que sin esta pueden presentarse sangrados. Esto es porque la vitamina K no se moviliza fácilmente a través de la placenta de la madre al bebé; además, en adultos la vitamina K proviene normalmente de la dieta y de la síntesis por las bacterias en el intestino, pero en los neonatos el intestino no está colonizado al nacer (no tiene todavía estas bacterias) y por lo tanto no hay producción bacteriana de vitamina K. Así mismo, tampoco en la leche materna (ni en la artificial) hay suficiente  niveles para evitar su administración extra.

Al ser tan importante en los factores de coagulación, si no administramos la Vitamina K, los bebés pueden presentar sangrados espontáneos en diferentes etapas de su vida.

 

 • En las primeras 24 horas (denominada precoz)
 • Entre los 2 a 14  días de vida (denominada clásica)
 • A partir de la 2 semana a los 6 meses de vida (denominada tardía)

 

Este sangrado puede presentarse en diferentes localizaciones, las más comunes serían:

 • El área del ombligo
 • El tracto gastrointestinal (puede ocasionar presencia de sangre en las deposiciones del bebé)
 • Las membranas mucosas (como el revestimiento de la nariz y la boca)
 • Lugares donde ha habido una punción con aguja

También puede presentarse:

 • Sangre en la orina
 • Hematomas en diferentes localizaciones
 • Cefalohematoma (“chichón” en la cabeza del bebé (haciendo pensar en sangrado por debajo de uno de los huesos del cráneo)
 • Hemorragia intracraneal

Estos sangrados son todos peligrosos, pero el realmente importante es el sangrado intracraneal, ya que tiene muy mal pronóstico, dejando secuelas neurológicas en la mayoría de casos, o incluso la muerte del bebé.

Existe la posibilidad de administrar la vitamina K de forma oral, pero se tiene que administrar durante varias semanas, no queda clara cual es su absorción intestinal y no se ha comprobado la misma eficacia, de hecho en algunos estudios parece prevenir la hemorragia tardía, pero no la hemorragia precoz ni la clásica, por lo que, a día de hoy, no representa una alternativa fiable.

Es por todas estas razones que, a pesar de tener que realizar una inyección a los bebes (cosa que a los pediatras no nos gusta nada), creemos que los beneficios de dicha administración supera con creces los problemas derivados (el dolor, básicamente).

¿Hacemos un uso racional de las urgencias pediátricas?

25-juny-2015

En nuestro Sistema Nacional de Salud el número de consultas en los Servicios de Pediatría es muy elevado. Algunos análisis evidencian un incremento de en torno al 50% en los Servicios de Urgencias en los diez últimos años. La mayoría de las urgencias pediátricas atendidas suelen ser procesos banales, sobre todo cuadros autolimitados, que podrían acudir con cita previa a su pediatra,ya que no precisan pruebas complementarias y ni siquiera tratamiento de urgencias. Se calcula que más de dos tercios de las consultas realizadas en Urgencias podrían ser inadecuadas y en muchos casos incluso se habrían tratado mejor fuera de dichos servicios, ya que la asistencia médica puntual que se presta en los Servicios de Urgencias impiden que los niños reciban la asistencia primaria continuada y el seguimiento adecuado por su propio pediatra o equipo de pediatría para tratar sus problemas no urgentes.

El Grupo de Trabajo de Educación para la Salud de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha creado un Programa de Educación Para la Salud sobre el Uso Racional de las Urgencias Pediátricas. Se trata de un Programa educativo que consta de varias sesiones sobre la patología pediátrica más frecuentes. Este programa no pretende dar una clase magistral a las familias, sino que se trata de capacitarlas teniendo en cuenta sus conocimientos, sus experiencias y sus habilidades.

Desde Pediatria dels Pirineus les facilitamos los links de las sesiones de dicho programa:

 

 

 

Fuente

http://www.aepap.org/grupos/grupo-de-educacion-para-la-salud/biblioteca/programa-de-eps-sobre-el-uso-racional-de-las-urgencias-pediatricas

Quins beneficis aporta l'Alta Precoç Post-Part?

22-juny-2015

Des que es van iniciar els parts en un entorn hospitalari, l’estada al centre sanitari després del part ha anat disminuint. Trobem dades dels anys 50 en què les mares i els nadons estaven ingressats durant 7-10 dies; als anys 80 els dies a l’hospital van descendir fins a 3-5 dies i, en l’actualitat, trobem ingressos de 8 a 48 hores. El motiu de la disminució és, d’entrada, econòmic, però també per una demanda de les famílies.

Cal recordar que tant un embaràs com un part és un procés fisiològic, no una patologia, i, per tant, un cop transcorregudes les hores o els dies de risc postpart el millor lloc on adaptar-se a la maternitat és el nostre domicili tant per al nadó com per a la mare.

L’alta precoç es defineix com a un alta abans de les 48 hores després del part i una alta molt precoç abans de les 24 hores.

La reducció del temps d’ingrés hospitalari comporta un avantatge econòmic, és evident, però també té efectes importants en factors com:

 • El vincle maternofilial, amb la teoria de l'“apego”, que manté que les relacions que una mare o família estableix els primers dies i hores amb el seu nadó tenen conseqüències en les relacions afectives i psicològiques d’aquest nounat en la vida adulta. 
 • La reducció de les infeccions intrahospitalàries ja que com menys temps estem dins d’un hospital menys risc de contaminacions tant per a la mare com per al nounat, i per tant menys risc d’infeccions (maternes i neonatals).
 • Millora del descans matern. Tots sabem que quan s’està ingressat el descans es veu afectat perquè no estem en el nostre entorn, rebem més visites, hi ha més sorolls ambientals... Aquest punt sempre és important en un postpart ja que és bàsic per a una bona adaptació a la maternitat perquè cal seguir el ritme del nadó i el descans nocturn es veu afectat per l’alletament. Per tant, si es millora el descans es redueix la depressió postpart, millora l’alletament nocturn...

A la Untat MaternoInfantil de l’hospital de la Seu seguim aquesta nova tendència des de l’any 2012, quan vam implantar l’alta molt precoç per a usuàries que haguessin tingut un embaràs de baix risc, un part vaginal normal, un puerperi de les primeres 8 hores dins la normalitat i un nadó sa.

Durant aquest tres anys a poc a poc ha anat augmentat la demanda i les puerperes que han volgut incorporar-se aquest programa.

 Un dels punts que ha resultat més important per a la bona filiació al programa és tot el seguiment que s’ofereix a la mare i nadó després de l’alta:

 • Trucades telefòniques
 • Visites a domicili si es desitja o és necessari
 • Visites conjuntes llevadora-pediatra al niu de l’hospital on fem un seguiment de la mare i del nadó, acabem de completar les proves de salut del nounat, fem seguiment de l’alletament matern... Les visites es programen segons les necessitats de cada família, amb una gran accessibilitat i disponibilitat per als usuaris.
 • Grup de pospart que es realitza de forma setmanal, dirigit per una llevadora i que dóna suport durant els primers 3-4 mesos de vida del nadó.

Durant aquests anys hem passat d’un 7% d’usuàries incorporades al programa d’alta precoç el primer any a més d’un 40 % durant el 2015, i en dos estudis que hem realitzat sobre el programa hem constatat un gran índex de satisfacció per part de les participants. I l’any 2014 el Ministeri de Sanitat de Madrid ens va atorgar un Certificat de Bones Pràctiques a aquest programa, catalogant-lo com una conducta innovadores a seguir per tota la resta de centres.

Estem molt contents del programa que tenim implantat d’alta precoç a l’hospital de la Seu d’Urgell, ja té una bona acceptació i satisfacció per part de les usuàries i les seves famílies i que funciona bé gràcies a la bona coordinació i treball de tot l’equip de maternoinfantil, tant per les llevadores com per ginecòlegs, pediatres i infermers de pediatria.

 

 

Laura Castellarnau

Llevadora. Unitat MaternoInfantil Alt Urgell

Fundació Sant Hospital La Seu d'Urgell. 

Què és l'Asma infantil?

28-març-2015

En l’edat infantil, l’asma és una malaltia molt freqüent. De fet, és la malaltia crònica més prevalent en els nens, un de cada 10 nens la pateix, i és el principal motiu pel qual ingressen els nens/es a l’hospital. 

De tots aquests nens que pateixen asma, en molts d’ells comença quan els nens son força petits, entre l’any o els 2 anys de vida, o inclús abans. És el que anomenem l’asma del lactant, i son nens que pateixen força episodis de broncoespasme, sobretot durant els mesos d’hivern, relacionats amb les infeccions virals.

És important en aquests nens saber si aquest asma té un component al·lèrgic o no, ja que si no és així, aquests episodis remeten espontàniament entre els 3 i els 5 anys de vida, solucionant-se l’asma i no tornant a presentar símptomes. Això és important de cara els pares per a tranquil·litzar-los, ja que encara que de petits pateixin força crisis, és molt important i tranquil·litzador saber que te “data de caducitat”. En el cas de tenir una base al·lèrgica, malauradament, en la majoria de casos, les crisis asmàtiques i els símptomes, solen persistir en l’edat adulta, tot i que solen millorar a partir de l’adolescència, en un nombre important de nens.

En els nens que no tenen base al·lèrgica, l’asma sol ser degut a la immaduresa pulmonar pròpia dels infants, sumada a determinades infeccions virals en aquestes etapes precoces de la vida. A aquest grup de nens es diu que pateixen de “sibilants transitoris”, ja que cedeixen en créixer l’infant. 

En canvi, els nens amb base al·lèrgica, solen tenir antecedents familiars de al·lèrgies, patir dermatitis atòpica i/o al·lèrgies a aliments, simptomatologia de rinitis, i amb una analítica senzilla de sang podem trobar marcadors de l’al·lèrgia. De fet, aquests nens solen patir el que s’anomena la “marxa al·lèrgica” : de lactants tenen dermatitis atòpica, a l’introduir els diferents aliments solen patir algun tipus d’al·lèrgia o intolerància, posteriorment comencem amb les crisis asmàtiques, que milloren parcialment a l’adolescència, però llavors s’afegeix simptomatologia de rinitis al·lèrgica (esternuts, picor d’ulls, etc). El pediatra pot fer un senzill estudi, i així saber quin és el futur que, a priori, pot tenir l’asma d’aquests nens.

El tractament de l’asma en nens té el mateix objectiu que ens els adults, és a dir, que els infants puguin realitzar una vida estrictament normal, i per tant, poder jugar i fer totes les activitats pròpies dels nens, evitant visites a urgències i hospitalitzacions. I es basa amb els mateixos fàrmacs, broncodilatadors i antiinflamatoris, que en nens petits cal administrar-los SEMPRE amb càmeres de inhalació per aconseguir un adequat dipòsit pulmonar del fàrmac, o en els anomenats dispositius de pols seca, com els adults, en els nens més grans, a partir dels 6-8 anys.

Independentment del tractament que el pediatra hagi indicat, és molt important, tant o més que el tractament farmacològic, evitar tots els factors irritants dels pulmons d’aquests nens, és a dir tots aquells al·lèrgens en el cas que el nen sigui al·lèrgic, però sobretot, el principal irritant pels pulmons del nen, el fum del tabac. Cap nen asmàtic hauria d’estar exposat mai al fum del tabac, mai. De fet, gràcies a la nova legislació restrictiva sobre el tabac als bars i restaurants a Catalunya i Espanya, ha disminuït de forma espectacular els ingressos i les visites a urgències de nens per culpa de l’asma, i no es pas casualitat.  Mai tindreu un millor motiu per deixar el tabac que per millorar la salut dels vostres fills/es.

Els amics de Pediatres de Ponent han fet una pàgina web on explica molt bé tots aquests temes relacionats amb l’asma infantil, i hi ha molt material didàctic, tant per professionals com per a les famílies, que us recomanen que visiteu, ja que complementa i amplia molt bé aquesta petita entrada sobre l’asma l’infantil.  Aquesta pàgina s’anomena PÈTAL, i us en deixem l’enllaç.

 

 

Dr. Jordi Fàbrega 

 

Què he de fer si el meu nen té polls (piojos) ?

26-gener-2015

A petició de professorat d'escoles de La Seu, i donada la gran prevalença de polls a l'edat escolar, hem fet aquesta entrada per ajudar a la entendre que son i que hem de fer per eliminar-los. Hem emprat com a base aquestes 2 entrades bibliogràfiques que us recomanem, ja que estan molt ben fetes i son la base del nostre resum: 

-        Dermapixel: http://www.dermapixel.com/2013/10/piojos-de-la-cabeza-como-acabar-con.html?m=1

-        En Familia: http://enfamilia.aeped.es/temas-salud/piojos

 

Los Piojos

 

piojo     Los piojos son insectos que viven en el pelo de las personas. Se alimentan de la sangre que chupan al picar. Son muy frecuentes en la edad escolar. Se transmiten de unas personas a otras por contacto directo. Al rozarse o tocarse las cabezas, el piojo pasa de un pelo a otro con gran facilidad. También se puede trasmitir por el intercambio de peines u otros accesorios.

Una vez en el pelo, el piojo crece de forma rápida, colocando sus huevos cerca del cuero cabelludo. Cada piojo hembra pone de 6 a 10 liendres (que son los huevos del piojo) al día. A los 8-10 días sale del huevo un piojo que enseguida empieza a picar. A las dos semanas, este piojo se ha convertido en adulto y comienza a multiplicarse.

Los síntomas que produce son picor y rascado. Ante esto, hay que revisar la cabeza, especialmente detrás de las orejas y cerca de la nuca, buscando el piojo o las liendres. Éstas son unas motas blancas muy pegadas al pelo.

Las opciones principales de tratamientos son las siguientes:

1)     TRATAMIENTOS TOPICOS:

1. Piretroides. Los medicamentos más utilizados son los derivados de los piretroides, sobre todo la permetrina al 1% en crema o loción. Se puede utilizar desde los 3 meses de vida, aunque en menores de 2 años, especialmente en menores de 6 meses, es mejor retirar las liendres y los piojos con la mano.

Los pasos del tratamiento son los siguientes:

-        Conviene leer previamente las instrucciones del preparado. Evite el contacto con ojos, nariz y boca.

-        Sobre el pelo seco se aplica la loción antiparasitaria.

-        Se deja en el pelo durante 10 minutos y luego se aclara con agua templada.

-        A continuación, con el pelo mojado, se retiran los piojos y las liendres con la mano (es el método más eficaz) o con unos peines de púas juntas (llamados lendreras).

-        Tras esta primera aplicación, conviene revisar diariamente la cabeza durante dos semanas y, si se encuentra alguna liendre o piojo, se retiran con la mano o las lendreras.

-        Para ayudar a despegar las liendres se puede utilizar agua y vinagre (una parte de agua y una de vinagre) aplicándolo con una toalla empapada, después del antiparasitario, durante 30-60 minutos.

-        A los 7-10 días, repetir el tratamiento con el mismo producto. De esta manera se eliminarán los piojos que hayan salido de las liendres que no se eliminaron.

-        Los piojos fuera del cuerpo sobreviven como mucho 1 o 2 días. La ropa, toallas y ropa de cama se debe lavar con agua caliente. Los peines y accesorios del pelo sumergirlos durante 10 minutos en la loción parasitaria. Lo que no pueda limpiarse se puede poner en una bolsa de plástico cerrada durante dos semanas

 

2. Malathion 0,5%. Es un organofosforado que actúa mediante inhibición de la colinesterasa, con efectos neurotóxicos sobre el piojo. Tiene propiedades pediculicidas y también ovicidas. La loción debe aplicarse y dejar de 8 a 12 horas antes de aclararlo con agua. Es muy potente y una sola aplicación suele ser suficiente, aunque se recomienda repetir a la semana. En mayores de 2 años.

 

2)     TRATAMIENTOS FISICOS:

- En niños muy pequeños (menores de 6 meses) en los que debemos evitar la aplicación de pediculicidas, una de las opciones que nos queda es la eliminación mecánica. Naturalmente éste es un trabajo para padres o tutores (o abuelos), y aquí sí el pelo tiene que estar mojado y con algún lubricante (acondicionador o vinagre). Se utiliza el  peine especial con muy poco espacio entre las púas que hemos comentado antes que se denomina lendrera y altas dosis de paciencia, cada 3-4 días, durante 2 semanas, hasta que no encontremos ningún bicho. Existen lociones de ácido acético comercializadas con este fin, pero teniendo vinagre en la cocina… Existen lendreras eléctricas que al contactar con un piojo, emiten una descarga eléctrica, pero no mata las liendres. En este caso, el pelo debe estar seco. No existen estudios comparativos con las lendreras clásicas, y hay que tener en cuenta que son caras y pueden suponer algún riesgo si no se utilizan adecuadamente.

- Siliconas: La dimeticona es una silicona que, simplemente, recubre a los piojos provocando su asfixia. No es un insecticida, por lo que es poco probable que se desarrollen resistencias, y es transparente e inodoro. Se deja 8 horas y se repite a los 7 días. Es muy poco irritante, y se considera un producto seguro y eficaz (75%). La ciclometicona es otra silicona que actuaría de la misma manera.

 

3)     TRATAMIENTO ORAL:  solamente debería reservarse para casos excepcionales, y siempre bajo un estricto control médico, valorando siempre el riesgo/ beneficio en casos  resistentes y con mala evolución. Se utilizan Ivermectina o Trimetroprim-sulfametoxazol.

 

Resumiendo:

piojos resumen

 

Productos comercializados con los medicamentos que hemos comentado en nuestro país:

productos piojos

piojos malation

 

Prevención: Los piojos aparecen en cualquier ambiente y no se relacionan con tener peor higiene. Por ello, basta con mantener unos hábitos de aseo adecuados. Si el niño comienza con molestias en la cabeza, buscar si la causa son los piojos y, si los tiene, tratarlos. No hay que utilizar tratamientos preventivos a base de lociones o colonias para parásitos si el niño no está infectado. Sólo se utilizará el tratamiento si se descubre que tiene piojos. No se debe prohibir a los niños que vayan al colegio y el niño infectado puede volver al colegio tras el tratamiento.

 

En la entrada al blog Dermapixel se comentan algunas opciones terapéuticas mas, por lo que les dejamos de nuevo el enlace, por si quieren profundizar o aprender más. 

 

Bibliografía:

-        Dermapixel: http://www.dermapixel.com/2013/10/piojos-de-la-cabeza-como-acabar-con.html?m=1

-        En Familia: http://enfamilia.aeped.es/temas-salud/piojos

 

Dr. Pablo Ercoli / Dr. Jordi Fàbrega 

Quines son les principals novetats de la llei de seguretat viària?

19-maig-2014

El passat 7 d'abril es va publicar al BOE la nova llei de seguretat viària, on hi ha diferents articles que fan referència a la seguretat dels infants. Desde l'Escola Albert Vives de La Seu d'Urgell, i gràcies a la col.laboració de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de La Seu d'Urgell, ens han fet arribar aquestes 2 il.lustracions, on es resumeix el més important de la nova llei, i com estan regulats actualment els sistemes de retenció infantil al cotxe. 

Com a resum, els 2 punts més importants serien: 

1. Els menors de 16 anys hauran de portar casc quan facin servir la bicicleta per la ciutat (vies urbanes).

2. Tot vehicle serà immobilitzat quan circuli amb algun menor sense sistema homologat de retenció infantil.

És normal que el meu fill que acudeix a l’escola bressol estigui contínuament malalt ?

21-gener-2014

Arran de la creixent demanda a la consulta pediàtrica en els mesos freds i per suggeriment de molts pares preocupats, intentarem aclarir per què els nens petits es posen malalts tant i què és el que considerem com a normal al respecte.

En néixer els nadons tenen defenses ¨ prestades ¨ per la mare que són molt útils fins als sis mesos de vida aproximadament . Però de poc aquestes defenses desapareixen i com llibres en blanc, han d'experimentar moltes infeccions per crear el seu propi exèrcit de defenses . És més, sempre s'ha dit que els nens creixen de estirades amb la febre i, encara que això no és cert , reflecteix el sentiment dels pares que veuen passar febre darrera de febre . ambé cal recordar que els avis anomenen als nens mocosos i les àvies mai s'obliden de posar mocadors en les butxaques.

Des de la pediatria això és una cosa que sempre mirem a la consulta, que aquestes infeccions, acompanyades la majoria de febre, no siguin massa en quantitat i " qualitat".

L’any 2011, la Revista Anales de Pediatría publicà un ¨ Documento de consenso sobre el diagnóstico diferencial y el abordaje terapéutico de la fiebre recurrent ¨ realitzat per especialistes reumatòlegs i infectòlegs, d'on us hem recollit un paràgraf interessant:

¨De una eanera sencilla y práctica, cuando un niño se presenta en la consulta relatando procesos repetidos de fiebre, debemos evaluarlo de una manera global, intentando descartar las diferentes posibilidades diagnósticas. En primer lugar, y como causa más frecuente, se deben descartar procesos virales autolimitados de repetición. Es importante por tanto, conocer la normalidad y la frecuencia de los procesos infecciosos en la infancia, que pueden llegar en la primera infancia hasta 12 al año, la mayoría en los meses fríos.

Segons aquest treball, per exemple podrien ser normals, sense que hi hagi cap problema immunològic en el nen/a :

1) Fins a 6-8 otitis mitjanes agudes en un any
2) Una pneumònia (confirmada radiològicament ) en un any
3) Un episodi de sinusitis en un any
4) Un episodi de meningitis o altres infeccions greus

En conclusió, durant l'hivern, poc abans i poc després també, en nens que són sans, que acudeixen a escoles bressols i col·legis, veiem repetits processos infecciosos, la majoria d'ells virals, a la consulta. Com a mesures preventives cal realitzar sempre un bon rentat de mans, mantenir el calendari de vacunació al dia i si estan malalts no portar-los al col·legi, treure els mocs amb mocador o sèrum en els més petits i reclinar el matalàs perquè dormin amb el cap més alt que els peus.

Per acabar un consell: intentar que no vagin a les escoles bressol que són un important mitjà de cultiu viral. Tot i que la realitat de vegades ho dificulta molt, ja que cal treballar.  Per això us recomanem posar a la balança cost / benefici , hi ha avis, parents o amics que puguin ajudar ?

Llavors, si el meu nen té febre i mocs, quan hem de consultar el pediatre? Menors de quatre mesos cal consultar sempre, també en lactants més grans que tinguin dificultat per respirar, per menjar o altres símptomes associats. Nens que van a l'escola, i que no presentin cap altre símptoma dels esmentats es podria esperar de 48 a 72hs de febre i mocs abans de consultar .

Per acabar, encara que sembli que l'hivern ja ha portat el pitjor, encara la part important de l’epidèmia de la grip està per arribar, aquest any esperem el pic màxim per a mitjans de febrer,  així que paciència amb els mocosos ...

/public/gripe.JPG/public/gripe por edad (1).JPG/public/gripe por virus (1).JPG

Dr. Pablo Ercoli

¿Es normal que mi hijo que concurre a guardería esté continuamente enfermo?

21-gener-2014

A raíz de la creciente demanda en la consulta pediátrica en los meses fríos y por sugerencia de muchos padres preocupados, intentaremos aclarar por qué los niños pequeños se enferman tanto y qué es lo que consideramos como normal al respecto.

Al nacer los bebés tienen defensas ¨prestadas¨ por la mamá que son muy útiles hasta los seis meses de vida aproximadamente. Pero de a poco esas defensas desaparecen y como libros en blanco, tienen que experimentar muchas infecciones para armar su propio ejército de defensas. Es más, siempre se ha dicho que los niños crecen de estirones con la fiebre, aunque esto no es cierto, refleja el sentimiento de los papás que ven pasar fiebre tras fiebre. También cabe recordar que los abuelos llaman a los niños mocosos y las abuelas nunca se olvidan de poner pañuelos en los bolsillos.

Desde la pediatría esto es algo que siempre miramos en la consulta, que esas infecciones, acompañadas de fiebre, no sean demasiadas en cantidad y “calidad”. 

En 2011 Anales de Pediatría publica un ¨Documento de consenso sobre el diagnóstico diferencial y el abordaje terapéutico de la fiebre recurrente¨ realizado por especialistas reumatólogos e infectólogos, de dónde os hemos recogido un apartado interesante:

¨De una manera sencilla y práctica, cuando un niño se presenta en la consulta relatando procesos repetidos de fiebre, debemos evaluarlo de una manera global, intentando descartar las diferentes posibilidades diagnósticas. En primer lugar, y como causa más frecuente, se deben descartar procesos virales autolimitados de repetición. Es importante por tanto, conocer la normalidad y la frecuencia de los procesos infecciosos en la infancia, que pueden llegar en la primera infancia hasta 12 al año, la mayoría en los meses fríos.

Según éste trabajo, por ejemplo podrían ser normales, sin que haya ningun problema inmunológico en el niño/a: 

1) hasta 6-8 otitis media aguda en un año

2) 1 neumonía (confirmada radiológicamente) en un año

3) 1 episodio de sinusitis en un año

4) 1 episodio de  meningitis u otras infecciones graves

En conclusión, durante el invierno, poco antes y poco después también, en niños que son sanos, que concurren a guarderías y colegios, vemos repetidos procesos infecciosos, la mayoría de ellos virales, en la consulta. Como medidas preventivas hay que realizar siempre un buen  lavado de manos, mantener el calendario de vacunación al día y si están enfermos no llevarlos al colegio, quitar los mocos con pañuelo o suero en los más pequeños, reclinar el colchón para que duerman con la cabeza más alta que los pies.

Y, un consejo: intentar que no vayan a las guarderías que son un importante caldo de cultivo viral. Aunque la realidad a veces lo dificulta mucho, puesto que hay que trabajar. Con lo que os recomendamos poner en la balanza costo/beneficio, ¿hay abuelos, parientes o amigos que puedan ayudar?

¿Entonces, si mi niño tiene fiebre y mocos, cuándo consultar al pediatra? Menores de cuatro meses consultar siempre, también en lactantes mayores que tengan dificultad para respirar, para comer u otros síntomas asociados. Niños que van al colegio, y que no presenten ningún otro síntoma de los mencionados se podría esperar de 48 a 72hs de fiebre y mocos antes de consultar.

Para terminar, aunque parezca que el invierno ya trajo lo peor, todavía la gripe está por llegar, éste año esperamos el pico máximo para mediados de febrero, así que paciencia con los mocosos…

 /public/gripe.JPG/public/gripe por edad (1).JPG/public/gripe por virus (1).JPG

Dr. Pablo Ercoli

Mi niño no puede dormir, ¿que puedo hacer?

23-setembre-2013

El insomnio de conciliación es el problema más prevalente en relación con el sueño en las épocas de lactante y preescolar, se estima que entre un 10 y un 30% de los niños lo padece. Se define por la dificultad que tiene el niño para iniciar el sueño sin la presencia de sus padres y los frecuentes despertares nocturnos.  El niño rechaza ir a dormir y necesita estimulación, objetos o un cierto entorno para iniciar o volver al sueño.

La situación se complica cada vez más por las demandas crecientes del niño, que no sirven para mejorar la cantidad ni la calidad de sueño del niño ni de su familia. Además,durante el día se produce irritabilidad y gran dependencia de sus cuidadores.

La causa de este trastorno es la adquisición deficiente del hábito de sueño, que puede establecerse a partir de los 5-6 meses (maduración del núcleo supraquiasmático y adquisición del ritmo circadiano vigilia-sueño, ayudado por estímulos internos y externos, como la luz).

Para que este problema se pueda prevenir se deben proporcionar a los lactantes o preescolares unos hábitos de sueño adecuados:

 • Horarios regulares para dormir: tratar hacer una rutina y una hora fija para ir a dormir.
 • Rutinas de sueño: Descubrir que relaja al niño antes de dormir, bañarlo, hacerle un masaje, leer un cuento, música relajante, etc.
 • Poner al niño a la cuna despierto o adormilados, pero no dormidos, porque es importante que puedan aprender a dormirse solos.
 • Temperatura, luz y nivel de ruido de la habitación: debería ser templada, oscura y tranquila.
 • Habitación destinada a dormir.
 • Ejercicio físico: bueno durante el día, pero evitarlo a últimas horas de la tarde antes de ir a la cama.
 • Horarios académicos, sociales o de ocio: minimizar interferencias con el horario de sueño.
 • Restringir los aparatos electrónicos de la habitación a la hora de ir a dormir (televisión, ordenador, teléfono móvil).
 • ¿En qué piensa el niño cuando trata de dormir?¿Miedos específicos? Hablar y explicar sobre sus temores y miedos          

La evolución natural del trastorno por hábitos incorrectos es hacia la persistencia en el deterioro del sueño que, junto con la dificultad para dormir solo y los despertares, a partir de los 5-6 años se manifestará también con síntomas durante el día como somnolencia, fatiga, dificultades para la concentración y alteraciones del humor.

Aquí os hemos expuesto algunas normas generales, si se quiere ampliar los consejos para determinadas edades pueden consultar las siguientes páginas web adjuntas que le darán más información.

http://www.spapex.es/pdf/trastornos_suenyo.pdf

http://kidshealth.org/parent/en_espanol/general/sleep_esp.html#

¿Si la Lactancia Materna es lo mejor para mi niño, por qué me dan suplemento de vitamina D?

23-juny-2013

Hay varias posturas sobre recomendar o no la vitamina D con la lactancia materna y las diferentes sociedades científicas concluyen que es altamente recomendable para prevenir el raquitismo.

La Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría (AAP), la Asociación Española de Pediatría (Aeped) y todos los grupos profesionales a cargo del cuidado de los recién nacidos son partidarios de la leche materna como la mejor opción para la alimentación infantil. Específicamente, la AAP i la OMS recomiendan que los bebés se alimenten exclusivamente de leche materna durante los primeros seis meses. Después de la introducción de alimentos sólidos la alimentación con leche materna debe continuar durante el primer año de vida y más adelante, si así se desea.

La leche materna tiene la concentración más alta de vitaminas y hierro de fácil absorción la cual será suficiente una vez que el bebé comience a alimentarse con cereales enriquecidos con hierro a partir de los seis meses de edad. Un bebé sano alimentado por una madre sana no necesita ningún otro complemento vitamínico o nutricional, con la excepción de la vitamina D. La leche materna contiene cierta cantidad de vitamina D, la cual es producida cuando el cuerpo se expone a la luz solar. Sin embargo, la exposición al sol incrementa el riesgo de daño a la piel, así que recomendamos a los padres a exponerse al sol lo menos posible. La AAP recomienda que todos los bebés que se alimentan con leche materna comiencen a recibir complementos de vitamina D (400 UI/día) durante los primeros 2 meses y continúen hasta que el infante beba suficiente cantidad de fórmula o leche enriquecida con vitamina D (después del primer año de vida). Todos los lactantes menores de un año alimentados con leche artificial que ingieren menos de 1 litro diario de dicha fórmula también han de recibir un suplemento de Vitamina D.

Puede extrañar que un niño amamantado necesite suplementos de vitaminas. La justificación está en que los hábitos de vida del ser humano han cambiado muy rápidamente en pocos años y ahora se hace poca actividad al aire libre, siempre con ropa y en muchas ocasiones con protectores solares. La fuente principal de vitamina D ha sido la exposición solar. Con las costumbres actuales a las madres que amamantan les es prácticamente imposible sintetizar la cantidad suficiente de vitamina D para que las necesidades de su hijo estén cubiertas. Esta dificultad para sintetizar la vitamina D todavía es mayor en personas de piel oscura que han emigrado hacia países del norte.

Pero, como no podemos estar seguros si la exposición de las madres al sol es adecuada o no o si tiene niveles adecuados de vitamina D, la Asociación Española de Pediatría (Aeped) recomienda suplemento de vitamina D para prevenir el Raquitismo que es el grave trastorno causado por una falta de vitamina D, calcio o fósforo. Este trastorno lleva a que se presente reblandecimiento y debilitamiento de los huesos. La vitamina D ayuda al cuerpo a controlar apropiadamente los niveles de calcio y fósforo. Si los niveles sanguíneos de estos minerales se tornan demasiado bajos, el cuerpo puede producir hormonas que estimulen la liberación de calcio y fósforo de los huesos, lo cual lleva a que se presenten huesos débiles y blandos.

Estas son las razones por las cuales tu pediatra te dará complemento de Vitamina D a todos los lactantes que tome leche materna.

Referencias

http://kidshealth.org/parent/en_espanol/embarazo/feednewborn_esp.html#

http://www.murciasalud.es/preevid.php?op=mostrar_pregunta&id=14755&idsec=453

http://www.aeped.es/comite-lactancia-materna/preguntas-frecuentes-sobre-lactancia-materna

Dra. Tatiana Valencia

¿Por qué vacunamos a los niños del neumococo?

07-juny-2013

La vacuna del Neumococo, la más usada actualmente es la llamada Prevenar 13®, es una vacuna “opcional”, es decir que en Catalunya no está financiada por el CatSalut. Pero este “opcional” está entre comillas porque es una vacuna intensamente recomendada por los pediatras.

La vacuna Prevenar 13, contiene 13 serotipos de una bacteria llamada Neumococo, una de las bacterias más temidas que nos puede provocar enfermedades graves, como meningitis (que nos podría llevar a la muerte, o provocar secuelas neurológicas severas), y neumonías complicadas (asociadas a derrame pleural o abscesos pulmonares); y enfermedades menos graves, pero muy frecuentes que provocan mucha sintomatología dolorosa en los niños, con fiebre muy elevada, como las otitis y sinusitis y sus respectivas complicaciones.

No significa que al ponerle esta vacuna nuestro hijo no tenga más otitis o neumonías, existen muchos más virus y bacterias que las provocan, pero si podemos prevenir las complicaciones tan temidas de esta bacteria.

Este germen se encuentra habitualmente en la nariz y en la garganta, sobre todo de niños pequeños y algunos adultos, en los que hasta la mitad son portadores, o sea, que lo tienen y lo transportan aunque no les produzca enfermedad. La bacteria entra por la boca o la nariz y desde allí puede invadir el oído, el pulmón, la sangre o las meninges, y causar la enfermedad.

Los niños más vulnerables son los menores de 2 años debido a que su sistema de defensa frente a las infecciones no ha madurado lo suficiente para hacer frente a este tipo de gérmenes.

Algunos padres se plantean poner esta vacuna antes de entrar a la guardería, que es cuando el niño tendrá más contacto con virus y bacterias (de los otros niños). Es una reflexión adecuada pero, tenemos que tener en cuenta que el sistema inmune de los niños, mientras más pequeños sean, es más inmaduro y las complicaciones serán más graves. Además, como es una bacteria tan frecuente y muchos somos portadores, no podemos controlar adecuadamente las vías de contagio, así que al inmunizarlos desde los 2 meses de vida los protegemos y ya les damos anticuerpos preparados para combatir una futura infección. Esta inmunidad la iremos reforzando a medida que vayamos completando los refuerzos.

La eficacia de esta vacuna está, hoy en día, claramente demostrada. En España, a los 11 meses desde su introducción en el calendario sistemático en la Comunidad de Madrid (que ahora se ha retirado por motivos puramente económicos) el impacto observado ha sido de una reducción en las hospitalizaciones por enfermedad neumocócica invasora de un 43% en niños menores de 2 años y en casi un 35% en niños menores de 15 años de edad, según los últimos datos del Estudio Heracles. Así mismo, existen datos similares en Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, que sí disponen de esta vacuna en sus calendarios vacunales.

Esta vacuna se pone en cuatro dosis a niños de dos a veinticuatro meses. La primera dosis se pone a los dos meses de vida; la segunda, a los cuatro o cinco; la tercera, a los seis o siete; y la cuarta, debe ser administrada cuando el bebé tenga entre doce y veinticuatro meses. Se pone mediante un pinchazo intramuscular (como todas las vacunas) y es muy bien tolerada por los bebés, ya que no suele provocar efectos adversos locales o sistémicos. Su porcentaje de inmunidad conseguida en los niños es de casi un cien por ciento.

En la consulta diaria de un pediatra, o en urgencias de un hospital, al examinar a un niño con fiebre, su actuación puede variar mucho dependiendo si están vacunados o no y más aún si tiene la vacuna del neumococo o no y su actuación pueda ser más o menos agresiva al sospechar una meningitis o una bacteriemia oculta o neumonías producidas por esta bacteria al no estar los niños vacunados (con mayor posibilidades de tener que realizar analíticas o otros pruebas también invasivas y dolorosas).

Así que nuestro consejo es que hagan una buena inversión en esta vacuna.

Más información en: 

http://www.guiainfantil.com/blog/846/prevenar-13-nueva-vacuna-contra-la-neumonia.html

http://vacunasaep.org/search/node/prevenar

  Dr. Tatiana Valencia i Dr. Jordi Fàbrega

Què és la Varicel·la?

04-juny-2013

/docs/varicela.jpgDescripció

La varicel·la és una malaltia infecciosa causada pel virus de la varicel·la herpes zòster, que es presenta habitualment abans dels deu anys de vida, encara que també se'n poden donar casos entre la població adulta. Els malalts amb varicel·la poden arribar a presentar centenars de vesícules que s'assequen i formen crostes.

Transmissió

Una persona sana pot inhalar el virus de la varicel·la a partir de les secrecions nasofaríngies d'una de malalta. La   malaltia també es pot encomanar a partir de les lesions cutànies o mitjançant objectes contaminats pels malalts. Encara que és molt poc freqüent (ja que la majoria de persones en l’edat adultes ja estan immunitzades, una dona embarassada que pateixi la malaltia durant els primers mesos d'embaràs pot contagiar-la al fetus i ocasionar-li malformacions.

Símptomes

La malaltia comença de forma sobtada amb febre, fins i tot febre elevada en algunes ocasions, malestar general, pèrdua de la gana i una erupció generalitzada a la pell. També pot haver-hi mal de coll i es poden inflamar els ganglis cervicals.

Normalment, el primer signe de varicel·la és l'aparició d'unes petites lesions de color vermell a la pell que, en un primer moment, es poden confondre amb picades d'insecte. Aquestes lesions evolucionen i, en unes 24 hores, adopten la forma de petites vesícules o butllofes que s'assequen i formen crostes. Les lesions de la pell es poden localitzar a qualsevol part del cos i apareixen en brots successius, de forma que és característic que es presentin alhora lesions en diferents etapes maduratives (taques, vesícules i crostes). Un símptoma molt molest per a les persones afectades és la picor que acompanya les lesions de la pell. En ocasions, aquest símptoma és tan intens que impedeix fins i tot agafar el son.

La millora clínica coincideix amb el descens de la febre i l'aparició de les primeres crostes. La durada total de la malaltia acostuma a ser de cinc a set dies. Gairebé sempre es cura sense complicacions,

Encara que el quadre descrit anteriorment és el més freqüent, hi pot haver casos de malaltia que cursin de forma lleu o fins i tot no aparent, i també formes atípiques. Però també hi ha vegades en que el quadre es complica per sobreinfeccions cutànies de les lesions de la pell, o quadres més importants com ara pneumònies.

Diagnòstic

Si se sospita que es té la malaltia, cal consultar el metge o la metgessa, ja què són ells qui han de fer-ne el diagnòstic i prescriure'n el tractament. Si una dona embarassada que no ha patit la malaltia ha tingut contacte amb un cas, també cal que consulti el metge o la metgessa, i cal fer-ho el més ràpid possible. . Encara que la probabilitat és molt petita, sembla que l'administració d'aspirina als infants amb varicel·la pot produir complicacions, com ara l’anomenada síndrome de Reye (dany cerebral agut i problemes hepàtics) i, per tant, aquest medicament no s'ha d'administrar en aquests malalts.

La varicel·la, sovint, és diagnosticada a partir de l'erupció clàssica i la història clínica de la persona malalta. Si hi ha dubtes, les analítiques de sang i de les mateixes vesícules pot confirmar-ne el diagnòstic

Tractament

Contra el virus no hi ha tractament específic. El metge o la metgessa recepta antitèrmics tipus paracetamol, si hi ha febre, i fàrmacs per a la picor i per assecar les vesícules. És convenient beure abundants líquids durant el període febril. Un cop desapareguda l'erupció, si no apareixen complicacions, el restabliment és ràpid. En el cas de sobreinfecció bacteriana el metge o la metgessa prescriurà el tractament antibiòtic més adient.

Vacunació

La vacuna de la varicel·la és altament efectiva, de manera que rarament els nens/es vacunats passaran la malaltia, i si ho fan, serà en una forma tant lleu, que probablement ni se’n adonaran. Aquesta vacuna s’administra amb dues dosis, es pot administrar a partir dels 12 mesos, però no està subvencionada pel sistema sanitari públic. En el medi escolar, als joves de 12 anys que no l’hagin rebut anteriorment ni hagin passat la malaltia, si que són vacunats de forma sistemàtica, i aquest cop de forma finançada pel Departament de Salut.

Prevenció

La desinfecció dels objectes contaminats amb les secrecions nasofaríngies o les lesions cutànies dels malalts amb varicel·la és una mesura que pot ajudar a prevenir l'aparició de nous casos entre les persones que conviuen al voltant d'un cas. És important rentar-se les mans abans i després d'haver tingut contacte amb persones o material infectats.

Quan el metge o la metgessa ho consideri indicat, a les persones que tenen poques defenses se'ls pot administrar, de manera preventiva, immunoglobulina específica durant els tres o quatre dies següents al contacte amb la persona malalta.

El temps en què els malalts poden contagiar la malaltia pot anar des dels cinc dies (però, generalment, d'un a dos dies) abans de l'aparició de l'erupció, fins a no més de cinc dies a partir del primer brot de vesícules. És per això que es recomana que l'infant malalt no torni a l'escola fins passats aquests cinc dies. Tanmateix, pot tornar abans si les lesions estan seques i amb crostes.

L'exclusió de l'escola ha de ser respectada, ja que aquesta malaltia és molt contagiosa i pot passar molt fàcilment d'una persona a una altra. L'incompliment d'aquesta recomanació afavoreix la propagació de la malaltia i, per tant, la presentació de brots epidèmics a l'escola.

 

Podeu trobar més informació a:

Canal Salut gencat 

DUI Albert Font

¿Son adecuados los andadores en los niños/as?

31-maig-2013

      Esta semana hemos vuelto a ver otro lactante que se ha caído por las escaleras al usar un andador, cosa que va siendo  habitual en nuestro entorno. A raíz de este nuevo accidente hemos querido revisar la utilidad de los andadores y compartirlo con  todos vosotros, esperamos que os sirva. 

Según la Real Academia de la Lengua el andador es un utensilio que sirve para enseñar a andar a los niños. Se usa desde la  antigüedad. Aparece en obras de arte de los siglos XIV y XV, como en “El libro de horas” de Catalina de Cleves, y el propio  Felipe IV fue retratado por Juan Pantoja de la Cruz en uno.

Su diseño se ha mantenido hasta nuestros días. Su estructura era de madera con un asiento, un aro superior y varias ruedas  en su base. Así, el niño, con los pies en el suelo, se podía mover.

En la actualidad es un asiento protegido con una barandilla y apoyado sobre patas con ruedas, que permite al bebé estar  sentado o caminar parcialmente sentado, sin el peligro de caerse.

Aunque el andador se sigue utilizando hoy en día, la conveniencia del mismo lleva mucho tiempo en entredicho.

Lo cierto es que no está demostrado si el uso de los andadores influyen en que los niños caminen antes o después. No es cierto que enseña a caminar;pero si se ha demostrado que aumenta los accidentes en casa, se mueven rápidamente y cuadriplican el riesgo de caída por una escalera, duplican el riesgo de fractura en el caso de una caída por una escalera y además adelantan la edad de dicha caída de los doce a los ocho meses, cualquier desnivel o impulso contra cualquier saliente, mueble o puerta puede llegar a volcarlo. También aumentan el riesgo de quemaduras y de intoxicaciones

El lactante para iniciar la marcha antes inicia el gateo, aprende a incorporarse con apoyo, se mira sus pies al iniciar sus primeros pasos, alcanza y manipula objetos a su alcance para experimentar, desarrollar sus cualidades táctiles, olfativas, visuales. Utiliza sus brazos para conseguir el equilibrio tan necesario para caminar.

Un niño en un andador no puede hacer nada de esto. No le permite ejercitar los músculos de las caderas ni de las piernas, no ve sus pies, no alcanza los objetos del suelo; el andador es un objeto que le priva de todas esas experiencias.  Los niños que usan andador inician la marcha autónoma más tarde, aunque este retraso se compensa o se iguala a los 15 meses.

Lo más sano es que el niño aprenda a desplazarse solito, sin un andador, primero arrastrándose y gateando y luego sujetándose de los muebles, para finalmente lanzarse a caminar. Si se respeta ese proceso, el bebé desarrolla buena musculatura, aprende a equilibrarse y además se le despierta la curiosidad por explorar el mundo que le rodea.

Lo más recomendado es  estimularle a gatear, ya que es una de las cosas más importantes para el desarrollo psicomotor del bebé; mientras más gatee mejor es su desarrollo psicomotor.

La AAP (Academia Americana de Pediatría) no aconseja su uso, proponen incluso eliminarlos, ya que no presentan ventaja alguna en el desarrollo del niño.Si el andador aumenta la probabilidad de los accidentes en lactantes, y además no favorecen su desarrollo psicomotor, no hay ningún argumento válido para seguir usándolos.

Más información en: 

 

Dra. Tatiana Valencia

Què és el còlic del lactant? Què puc fer si el meu nen/a el pateix?

26-maig-2013

DEFINICIÓ

El còlic del lactant és un síndrome caracteritzat pel plor excessiu i d’inici brusc, de predomini vespertí, encara que això es variable, sense causa identificable entre les 2 setmanes i els quatre mesos d’edat.  Apareix en un lactant sa independentment del tipus de lactància (materna o fórmula).  La freqüència d’aquest trastorn varia entre un 10-40% dels nadons.  És una alteració benigna i autolimitada i tendeix a desaparèixer espontàniament cap als 4-5 mesos d’edat.

SÍMPTOMES

 • Quasi sempre s’inicia a la mateixa hora
 • De forma brusca
 • Les mans del nadó solen estar tancades amb força, les cames encongides i el ventre pot estar inflat
 • L’episodi pot durar uns minuts o hores i acaba quan el nadó cau esgotat o bé quan defeca o fa gasos
 • Encara que els nadons tenen dolor abdominal acostumen a menjar bé i pugen de pes correctament

TRACTAMENT

Ajudar a un nadó amb còlic implica identificar i evitar les coses que desencadenen els episodis de plor. És important aprendre que es el que reconforta al nostre nadó.

Possibles desencadenants del còlic:

 • Si el nadó pren lactància materna hi ha aliments dels que passen a través de la llet materna que poden afectar al nadó.  Evitar begudes estimulants com la cafeïna i la xocolata. Tractar d’evitar productes làctics i les nous durant unes setmanes perquè poden causar alguna reacció al·lèrgica. Disminuir els aliments més flatulents com ara el bròquil, la col…etc
 • Si el nadó pren llet de fórmula  alguns nadons poden ser sensibles o al·lèrgics a les proteïnes amb les que està composada aquesta llet.  A vegades canviar de llet els pot ajudar (sempre consultant-ho abans amb l’equip de pediatria).
 • Medicaments: Consultar abans de prendre qualsevol medicament, en cas de lactància materna.
 • Evitar sobrealimentar al nadó o bé alimentar-lo massa de pressa en cas de lactància amb fórmula.

CONSELLS PER RECONFORTAR AL NADÓ

Cada nen respon de diferent manera, a alguns els reconforta estar embolcallats, sentir-se calentets i altres prefereixen estar lliures amb roba lleugera.  Es important provar diferents recursos, observar la seva reacció i a partir d’aquí quedar-nos amb la mesura més adient. 

 • Contacte pell amb pell.  Bressolar al nadó en els braços és una de les mesures més efectives. Les motxilles porta-bebés poden ser d’ajuda.
 • Moviment. Gronxar al bebè pot calmar-lo quan estigui plorant.  Es pot gronxar als braços, al bressol o a una cadireta tipus gronxador (quan ja controli el cap).
 • Música. El cant, les cançons de bressol o música que s’escoltava durant l’embaràs pot servir per calmar el plor dels nadons. Inclús el soroll d’una aspiradora, un assecador del cabell pot entretenir al nadó.
 • Xumet. L’ús del xumet també pot calmar el sofriment del teu nadó.  El xumet pot ser un bon ansiolític i calmar el còlic.
 • Posició vertical.  Per ajudar el moviment dels gasos i disminuir l’acidesa.
 • Massatges. El massatge contra els còlics que es realitza pressionant amb moviments circulars en el sentit de les agulles del rellotge, les vostres mans sobre l’abdomen poden minvar les seves molèsties. El massatge a l’esquena del bebè també es recomanable, així com col·locar una tovallola tèbia sobre l’abdomen del nadó.
 • Posar el nadó al pit en el cas que faci lactància materna.
 • Alguns productes farmacològics, com per exemple el colikin®, el colimil®, el blevit digest®… podrien ajudar en casos puntuals, però cal remarcar que cap estudi fet fins ara ha demostrat la seva eficàcia, i per tant, basant-nos en la evidència científica, no estan indicats. 

Podeu trobar més informació a:

http://www.sccalp.org/documents/0000/1634/BolPediatr2010_50_197-202.pdf

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000978.htm

http://www.guiainfantil.com/salud/cuidadosespeciales/colicos/soluciones.htm

 

Rosa Rogé (Llevadora) i Tatiana Valencia (Pediatra)